Algemeen

Jongerenpanel brengt eerste advies uit aan gemeenteraad:

TWENTERAND – “We merken dat de coronapandemie zijn sporen heeft nagelaten. In de nabije omgeving, waaronder klasgenoten in de leeftijd tussen 10 en 17 jaar, zijn er meer depressies onder jongeren en zaten ze duidelijk minder goed in hun vel dan voor de coronapandemie. Hier willen we als leden van het jongerenpanel graag aandacht voor met als doel verbetering van welzijn van de jongeren.” Dit is te lezen in het eerste uitgebrachte advies van het (flexibele) jongerenpanel aan de gemeenteraad. Dit panel biedt aan dit samen met de raad op te pakken via een plan van aanpak.

De aanleiding van dit eerste advies van het nieuwe (flexibele) jongerenpanel is een verzoek van raadslid Savannah Makkinga. Eind 2020 heeft zij het college van burgemeester en wethouders namens de gemeenteraad verzocht de jongeren beter of meer te betrekken bij gemeentelijke vraagstukken. Immers “de kennis, expertise en ervaring van jongeren kunnen van belangrijke waarde zijn bij onderwerpen die hen aangaan.” Welnu, de eerste notitie met een advies ligt er. Opgesteld door het eerste (flexibele) jongerenpanel.

Jongerenpanel samengesteld op basis van interesse

Maar hoe ging het in zijn werk? Het college heeft Jong Twenterand, onderdeel van ZorgSaam Twenterand, gevraagd in samenspraak met andere jongerenwerkers uit de gemeente vorm en inhoud aan te geven aan het verzoek. Zo ontstond het initiatief om een flexibel jongerenpanel in het leven te roepen. Een panel dat qua samenstelling per onderwerp en interesse kan verschillen en een voor jongeren overzichtelijke periode kent van doorgaans enkele maanden. In april jongstleden werd het eerste jongerenpanel samengesteld bestaande uit vier jongeren.

Brainstormen

Onder begeleiding van één van de jongerenwerkers van Zorgsaam Twenterand is er samen met de jongeren veel gediscussieerd, geïnformeerd en gebrainstormd over het eerste onderwerp. Daarbij kwam al vrij snel de afnemende mentale gezondheid onder jongeren naar voren. Met name naar aanleiding van de coronapandemie. De panelleden hebben vergaderd, informatie opgezocht, gediscussieerd en dit vervolgens vorm gegeven in een eerste advies. Dit alles binnen de afgesproken termijn van maximaal 8 weken. Op 29 juni jongstleden is dit advies overhandigd aan raadslid Savannah Makkinga, omdat zij zich volgens de jongeren de laatste jaren hard gemaakt heeft voor jongerenparticipatie. “Bij het in ontvangst nemen van het eerste advies heeft Savannah beloofd dat ze het op de agenda van de gemeenteraad zal plaatsen.” Daarnaast is er op 30 augustus een overleg gepland met wethouder Mark Paters en beleidsmedewerker Jeugd en Sport Joost Kock. Hierbij zal het jongerenpanel dieper op het advies ingaan.

Nieuwe vriendschappen ontstaan

Terugkijkend op het uitbrengen van een advies door een flexibel jongerenpanel was het een succes. Met elkaar te praten, discussiëren, gedeelde interesse en het enthousiasme waarmee taken zijn uitgevoerd leidde zelfs tot nieuwe vriendschappen onderling. Een mooi bijkomende effect en tevens een basis voor een vervolg. Afgesproken is namelijk dat het jongerenpanel per jaar minimaal twee adviezen naar de gemeenteraad stuurt, die er dan over kan discussiëren en besluiten al dan niet er iets mee te doen.